* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (319)   ބާތިލް (85)   ސައްޙަ (823)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1227


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4115
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

5

7

6

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ސިރާޖް
ވިންޗަރ/ ށ.ކޮމަންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.5%

(391 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ސިނާން
ދަލާސްޓް/ ށ.ކޮމަންޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.98%

(452 ވޯޓު)

3 - މޫސާ ޢަބްދުލްކަރީމް
ޝާހީން / ށ.ކޮމަންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.6%

(395 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ މަމްދޫޙް
އޭރީޒް /ށ. ކޮމަންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.84%

(405 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ޢާދިލް
ނޫކޮކާގެ/ށ. ކޮމަންޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.86%

(447 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
ފެހިގެ / ށ.ކޮމަންޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.04%

(413 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ ޝަހީމް
ވިންޑްސްޓާރ/ށ.ކޮމަންޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.47%

(431 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
ހިޔަލީގެ / ށ.ކޮމަންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.45%

(389 ވޯޓު)

9 - ޙުސައިން ޞަލާޙް
ނޫއަލި / ށ.ކޮމަންޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.99%

(411 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ވަޙީދު
އަންފާ / ށ.ކޮމަންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.26%

(381 ވޯޓު)