* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (228)   ބާތިލް (255)   ސައްޙަ (929)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1412


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4645
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

8

5

6

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޢާދަމް
ހަނދު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.1%

(562 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ފާއިޒް
ނިވާދޮށުގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.4%

(669 ވޯޓު)

3 - މުހައްމަދު ތަސްމީން
ރަންމުތް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.04%

(234 ވޯޓު)

4 - އިލްޔާސް ޙާމިދު
ފީރޯޒުގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.79%

(362 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަޙްމަދު
ފިނިހިޔާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.84%

(643 ވޯޓު)

6 - ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު
މަލަސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.22%

(614 ވޯޓު)

7 - އަހްމަދު ނަޛީރު
މަޒާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.49%

(255 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ފުޅު
ގުޑްލަކް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.17%

(658 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ޝުޖާޢު
ވައިޓްރޯސް
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.58%

(259 ވޯޓު)

10 - އިޤްބާލް މުޙައްމަދު
ރެޑްލައިޓް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.67%

(217 ވޯޓު)

11 - ޢަލީ އިދްރީސް
ޝާހިލް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.7%

(172 ވޯޓު)