* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (137)   ބާތިލް (50)   ސައްޙަ (305)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 492


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1525
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

10

1

8

2

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޝަފީޢު
ހަވީރީގުލްޝަން ށ. ޅައިމަގު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.74%

(179 ވޯޓު)

2 - އާދަމް ސަލީމް
ކަނަކުރިގެ ށ. ޅައިމަގު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.69%

(163 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ޞަލާޙު
ބުލޫސްޓާރ ށ. ޅައިމަގު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.16%

(155 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް ނަޢީމް
ފޭރުގަސްދޮށުގެ ށ. ފޯކައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.52%

(130 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ރަމީޒު
ގޯލްޑްހައުސް ށ. ޅައިމަގު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.9%

(151 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޙަމީދު
ވީނަސްގެ ށ. ޅައިމަގު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.18%

(140 ވޯޓު)

7 - ޔޫސުފް އާދަމް
ކެނޯޕާސް ށ. ޅައިމަގު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.48%

(114 ވޯޓު)

8 - ޙުސައިން ޒާހިރު
ކަނީރުމާގެ ށ. ޅައިމަގު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.02%

(168 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުﷲ ޝަނޫނު
ހަވީރީނާޒް ށ. ޅައިމަގު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.51%

(145 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޝިނާނު
ވައިޓްވިލާ ށ. ޅައިމަގު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.8%

(180 ވޯޓު)