* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (105)   ބާތިލް (95)   ސައްޙަ (463)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 663


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2315
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

10

3

8

4

11

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
ކުޑަފަރީގެ/ށ.މާއުނގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.29%

(192 ވޯޓު)

2 - އަޝްރަފް މުޙައްމަދު
ފުރުންމާގެ/ށ.މާއުނގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.85%

(228 ވޯޓު)

3 - އާދަމް ސަލީމް
މަލާޒު/ށ.މާއުނގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.58%

(245 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ޖަލީލު ޢަބްދުﷲ
ކެނެރީގެ/ށ.މާއުނގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.19%

(236 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ނަޢީމް
އުތުރުގެ/ށ.މާއުނގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.94%

(207 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ހިޔާވަހި/ށ.މާއުނގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.41%

(102 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް މޫސާ
ރަތްބަގީޗާގެ/ށ.މާއުނގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.16%

(212 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޝާހީން
ފަތަޙަ/ށ.މާއުނގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.58%

(245 ވޯޓު)

9 - ޙަސަން ފިރުދައުސް
މަސްތަކާގެ/ށ.މާއުނގޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.44%

(149 ވޯޓު)

10 - ޙުސައިން ނަޢީމް
ރޯޝަނީގެ/ށ.މާއުނގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.58%

(268 ވޯޓު)

11 - އިބްރާހީމް ޙުސައިން
އެމްބްރީޒް/ށ.މާއުނގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.98%

(231 ވޯޓު)