* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (124)   ބާތިލް (15)   ސައްޙަ (286)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 425


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1429
9 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

9

5

4

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ފައުޒިއްޔާ އަބޫބަކުރު
ހިތަށްފިނިވާގެ/ނ. ހެނބަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.36%

(48 ވޯޓު)

2 - އާދަމް ސަމީރު
ނޫރާނީމާގެ / ނ. ހެނބަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

12.95%

(185 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު
ފުރީޕާރކް/ނ. ހެނބަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.42%

(106 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޝިހާމް
އަސަރީހިޔާ/ ނ. ހެނބަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

13.02%

(186 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ޚަލީލް
ރަންކޮކާގެ /ނ. ހޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

13.65%

(195 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ މޫސާ
މ. ލަކީ ލާސްޓް / މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.57%

(151 ވޯޓު)

7 - އިބްރާޙީމް ސިޔާހު
އަލަފަރު/ ނ. ހެނބަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

16.79%

(240 ވޯޓު)

8 - އަޙުމަދު ޝެހެނާޒު
އަތަމާގެ/ ނ. ހެނބަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7%

(100 ވޯޓު)

9 - ޙުސައިން އަބޫބަކުރު
ބުލްބުލާގެ / ނ. ހެނބަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.26%

(218 ވޯޓު)