* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (264)   ބާތިލް (130)   ސައްޙަ (698)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1092


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3490
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

2

6

10

11

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
2 - ޙަސަން ޒަޢީމް
ޗާންދަނީވިލާ/ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.2%

(356 ވޯޓު)

3 - އާދަމް ހަމީދު
ސާޔަން/ނ.ނެނދިކުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.65%

(267 ވޯޓު)

4 - ވާސިފް އަޙްމަދު
ޖޭމުގެ/ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.4%

(363 ވޯޓު)

5 - އަބޫބަކުރު ޢީސާ
ރޯޒީވިލާ/ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.91%

(276 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހިމް ޝާކިރު
ދިލްދިލާގެ/ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.11%

(353 ވޯޓު)

7 - އަބްދުﷲ މަޙްމޫދު
ޝަބުނަމީގެ/ނ.ކެދިކުޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.76%

(201 ވޯޓު)

8 - ޙަސަން މުޙައްމަދު
ހިރުނދުމާގެ/ކެނދިކުޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.8%

(307 ވޯޓު)

9 - ޢުމަރު މޫސާ
މ.ވެރާ/މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.42%

(224 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ރިޒްލީން
ފަޅޯމާގެ/ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.71%

(339 ވޯޓު)

11 - އިބްރާހިމް ޒަމީރް
ކެތި/ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.51%

(332 ވޯޓު)

12 - ޢާދަމް ސަޢީދު
ކުރަހާގެ/ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.2%

(321 ވޯޓު)

13 - ހަމްދޫން ޢަލީ
އުފާ/ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.33%

(151 ވޯޓު)