* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (110)   ބާތިލް (50)   ސައްޙަ (383)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 543


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1915
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

12

8

11

2

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ހުސައިން
ހިރުދު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.4%

(180 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހީމް އަބްދުލްޙަކީމް
ނޮވެލްޓީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.82%

(188 ވޯޓު)

3 - ޙުސައިން ޔޫސުފް
ޗަމްޕާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.82%

(188 ވޯޓު)

4 - މޫސާ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ސުނާރުގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.42%

(142 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
ފަޅޯމާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.77%

(168 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހީމް އާދަމް
ބުލޫލައިޓް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.35%

(45 ވޯޓު)

7 - އިސްމާޢީލް ފަޔާޒް
އަލިވާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.56%

(183 ވޯޓު)

8 - ޙުސައިން ޝިހާބު
ފިނިހިޔާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.5%

(201 ވޯޓު)

9 - ޢަލީ ޢަޙްމަދު
ސުވާސާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.46%

(162 ވޯޓު)

10 - ޙަސަން ފަހްމީ
ރަތްވިލާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.4%

(46 ވޯޓު)

11 - އަބުދުއްރަޙީމް ޙަސަން
އެރޯމާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.44%

(200 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު ޙަސަން
ކުއްޅަވައްގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.07%

(212 ވޯޓު)