* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (174)   ބާތިލް (60)   ސައްޙަ (377)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 611


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1885
17 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

14

8

17

2

13

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙައްވާ ތަހުމީނާ
އަލިމަސްގެ / ނ. ލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

2.44%

(46 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ އަމްޖަދު
ދޫރެސް / ނ. ލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.37%

(139 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
ތަނޑިރަތްމާގެ / ނ. ލަންދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

5.46%

(103 ވޯޓު)

4 - ޙަސަން ޢަބްދުލްޙަކީމް
ލަވްސައިޑް / ނ. ލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.52%

(104 ވޯޓު)

5 - ޛަހީން ޙަސަން
ނާޒް / ނ. ލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.63%

(125 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ބާނި / ނ. ލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.99%

(113 ވޯޓު)

7 - މަޙްމޫދު މުޙައްމަދު
ސަފާރީގެ / ނ. ލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.25%

(99 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު
މަންޒިލް / ނ. ލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.85%

(148 ވޯޓު)

9 - ޢަލީ ޙާފިޘް
ފުސްފަރު / ނ. ލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.94%

(112 ވޯޓު)

10 - ޙަސަން މާހިރު
ކަރަންކާގެ / ނ. ލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.95%

(131 ވޯޓު)

11 - އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ
ޖައްވު / ނ. ލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.18%

(41 ވޯޓު)

12 - މުޙަންމަދު ފަޔާޟް
ސާނާ / ނ. ލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.05%

(114 ވޯޓު)

13 - އިބްރާހީމް ސަޢުދު
ސާޙު / ނ. ލަންދޫ
ޖީއައި ޓިކެޓުގައި

7.21%

(136 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ޙަސަން
އަޅިވިލާގެ / ނ. ލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.9%

(149 ވޯޓު)

15 - ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަބްދުﷲ
ނޫރަންގެ / ނ. ލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.56%

(86 ވޯޓު)

16 - އަޙުމަދު ޝަރީފް
ފެހިވިލް / ނ. ލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.31%

(100 ވޯޓު)

17 - ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު
އަމަން / ނ. ލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.37%

(139 ވޯޓު)