* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (193)   ބާތިލް (16)   ސައްޙަ (275)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 484


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1375
9 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

5

8

6

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން މުޙައްމަދު
ކަރަންކާގެ، ނ.ކުޑަފަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.27%

(210 ވޯޓު)

2 - ޔޫސުފް ޙަނީފު
ދަފްތަރު ނަމްބަރ ރސ8371 މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.4%

(88 ވޯޓު)

3 - ޒާހިރާ އާދަމް
ރާކަނި، ނ.ކުޑަފަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.27%

(45 ވޯޓު)

4 - ސީމާ އާދަމް
މާއޮޅު، ނ.ކުޑަފަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.87%

(67 ވޯޓު)

5 - އަންވަރު މުޙައްމަދު
ވާދީ، ނ.ކުޑަފަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.51%

(227 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ރަމީޒު
ހޮޅުދޫގެ، ނ.ކުޑަފަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.93%

(219 ވޯޓު)

7 - ޙުމޫދު އާދަމް ސަމީރު
ރޭނިގެ، ނ.ކުޑަފަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.65%

(229 ވޯޓު)

8 - ހާމިދު ފާއިޒު
ހިޖްރަ، ނ.ކުޑަފަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.36%

(225 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ޔޫނުސް
ރޯޝަނީ، ނ.ކުޑަފަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.73%

(65 ވޯޓު)