* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (691)   ބާތިލް (0)   ސައްޙަ (7)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 698


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 35
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

4
?
6
?
7
?
8
?

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޔޫސުފް
ދިލްކުސާގެ/ނ.މާފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.57%

(3 ވޯޓު)

2 - ޙަސަން އިބްރާހީމް
ފިނިފެންމާގެ/ނ.މާފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.57%

(3 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު
ފަޅޯމާގެ/ނ.މާފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.43%

(4 ވޯޓު)

?
5 - އިބްރާހީމް މަނިކް
މ.އ އަބާ/މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.29%

(5 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޙުސައިން
އަލިމަސްގެ/ނ.މާފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.43%

(4 ވޯޓު)

?
7 - މުޙައްމަދު އަމީން
ބްލޫޑައިމަންޑް/ނ.މާފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.43%

(4 ވޯޓު)

?
8 - އަޙްމަދު ޝަރީފް
ފިނިފެންމާގެ/ނ.މާފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.43%

(4 ވޯޓު)

?
9 - އަންވަރު ޢަބްދުލްޣަނީ
ވާދީ/ނ.މާފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.43%

(4 ވޯޓު)

?
10 - މުޙައްމަދު އަހްމަދު
މޫރިތިގެ/ނ.މާފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.43%

(4 ވޯޓު)

?