* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (252)   ބާތިލް (155)   ސައްޙަ (704)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1111


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3520
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

11

1

2

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް
މަލަ ނ.މަނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.4%

(366 ވޯޓު)

2 - އަޙުމަދު ނޫރުލް ޙައްޤު
ކުންނަމަލަ ނ.މަނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.91%

(349 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ނަޞީރު
ޗާންދަނީގެ ނ.މަނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.8%

(380 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުލް ޙަމީދު ޙުސައިން
ދަފްތަރު ނަމްބަރ 4961
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.69%

(341 ވޯޓު)

5 - ޝީރީން މުޙައްމަދު
ސާދާމަންޒިލް ނ.މަނަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.99%

(35 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުލް ޙަމީދު ޙުސައިން
ލިލީމާގެ ނ.މަނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.26%

(326 ވޯޓު)

7 - އިބުރާހީމް ނައުފަލް
މާރިނދަ ނ.މަނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.29%

(327 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު
މަންޒަރުގެ ނ.މަނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.91%

(349 ވޯޓު)

9 - ޢަލީ ރަޝީދު
އަސުރުމާގެ ނ.މަނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.72%

(342 ވޯޓު)

10 - ޚާލިދު މުޙައްމަދު
ބަގީޗާގެ ނ.މަނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.43%

(332 ވޯޓު)

11 - ޢަލީ ޝިފާޒު
ފެހިވިލާގެ ނ.މަނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.6%

(373 ވޯޓު)