* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (212)   ބާތިލް (18)   ސައްޙަ (632)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 862


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3160
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

10

7

2

6

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޢަލީ
ބަހާރުގެ - ނ. މިލަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.68%

(306 ވޯޓު)

2 - އާދަމް ސާޖިދު
ފެންފިޔާޒުގެ - ނ. މިލަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.54%

(333 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބް ޢަބްދުއްޞަމަދު
ޗާންދަނީހައުސް - ނ. މިލަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.59%

(303 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުﷲ ޙަބީބް
ރަންކޮކާގެ - ނ. މިލަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.51%

(332 ވޯޓު)

6 - ނަސްރުﷲ މުޙައްމަދު
ސަމަރބުލޫ - ނ. މިލަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.54%

(333 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ލަޠީފް
ޗާންދަނީމާގެ - ނ. މިލަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.63%

(336 ވޯޓު)

8 - ޙަސަން ޣައްސާން
ބުލޫރެސްޓް - ނ. މިލަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.49%

(300 ވޯޓު)

9 - މަމްދޫޙް އަބޫބަކުރު
ގުލްއަލާމާގެ - ނ. މިލަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.49%

(300 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޙަސަން
އަތަމާގެ - ނ. މިލަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

19.53%

(617 ވޯޓު)