* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (49)   ބާތިލް (15)   ސައްޙަ (173)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 237


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 865
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

9

5

4

1
?
3
?

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢާރިފް ޙަސަން
ލަކީސްޓާރ/ ނ. މަގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.06%

(87 ވޯޓު)

?
2 - ޢަބުދުﷲ ޣައްޝާން
ކަސްމީރު/ ނ. މަގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.83%

(85 ވޯޓު)

3 - ޢަބުދުﷲ ފަޔާޟު
ރޯޒުމީޑު/ ނ. މަގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.06%

(87 ވޯޓު)

?
4 - ޢަލީ ނަޝީދު
ވެލިދޫގެ/ ނ. މަގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.17%

(88 ވޯޓު)

5 - މުދުރިކަތު އަޙުމަދު
ފިނިވައިރޯޅި/ ނ. މަގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.4%

(90 ވޯޓު)

6 - ޖަޢުފަރު ޢަލީ
އޮނުފީނިގެ/ ނ. މަގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.71%

(84 ވޯޓު)

7 - ދިޔާނާ މުޙައްމަދު
ސާމިޔާނާ/ ނ. މަގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.13%

(79 ވޯޓު)

8 - ފާޠިމަތު ޒިޔާދާ
ދޭހިޔާ/ ނ. މަގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.94%

(86 ވޯޓު)

9 - ޢަބުދުﷲ ސަލީމް
ހަވީރީނާޒު/ ނ. މަގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.64%

(92 ވޯޓު)

10 - ޢަބުދުﷲ ޝަރީފު
އަމީނީހިޔާ/ ނ. މަގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.06%

(87 ވޯޓު)

?