* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (107)   ބާތިލް (15)   ސައްޙަ (174)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 296


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 870
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

1

10

3

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބުރާހީމް ޢަދުލީ
ޝާރާޒް/ ނ. ފޮއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.87%

(112 ވޯޓު)

2 - ސަމީޙާ ޢަލީ
ގުލްފާމްގެ/ ނ. ފޮއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10%

(87 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ޝަމީމް
ވައިޖެހޭގެ/ ނ.ފޮއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.03%

(96 ވޯޓު)

4 - އިބުރާހީމް ޒަނީމް
މަޢުނަ/ ނ. ފޮއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.06%

(44 ވޯޓު)

5 - އަޙުމަދު ޖަމާލު
ޚޫރުޝިދުއާބާދު/ނ.ފޮއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.54%

(83 ވޯޓު)

6 - އާސްރާން ޢީސާ
އޭޝިޔާ/ ނ. ފޮއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.83%

(42 ވޯޓު)

7 - އިމްރާން ޢަލީ
ތޯތާގެ/ ނ.ފޮއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.44%

(56 ވޯޓު)

8 - މުޙަންމަދު ސަނީ
ހަޒާރުމާގެ/ ނ.ފޮއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.71%

(128 ވޯޓު)

9 - މުޙަންމަދު އާޠިފް
އަރަފާތުގެ/ ނ. ފޮއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.85%

(77 ވޯޓު)

10 - މުޙަންމަދު ވަސީމް
މުރިގު/ނ.ފޮއްދު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.15%

(97 ވޯޓު)

11 - އިބުރާހީމް ޙަނީފް ޢަލީ
ހަނީމޫން/ނ.ފޮއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.52%

(48 ވޯޓު)