* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (418)   ބާތިލް (190)   ސައްޙަ (909)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1517


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4545
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

2

1

5

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢާއިޝަތު ޙަސްމާ
އަލިވާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.19%

(554 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޙަމްދާން ނާޞިރު
ބްލޫރެސްޓް / ނ. ހޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.62%

(619 ވޯޓު)

3 - ޒިޔާދާ މޫސާ
ރެއިންބޯ / ނ. ހޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.27%

(285 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމް
ތްރީރޯސް / ނ. ހޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.04%

(638 ވޯޓު)

5 - ޚާލިދާ މުޙައްމަދު
ނައިފަރީގެ / ނ. ހޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.02%

(501 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޙަސަން
އޯކިޑްވިލާ / ނ. ހޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.58%

(208 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް ސިރާޖް
ރީޓާ / ނ. ހޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.73%

(397 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހީމް ވަރުދީ
ނަރުގިސްވިލާ / ނ. ހޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.41%

(473 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ޙަބީބު
ފިނިފެންމާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.65%

(75 ވޯޓު)

10 - ޝަމިއްޔާ ޢަބްދުލް މަޖީދު
ގުލްފާމުގެ / ނ. ހޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.83%

(265 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ތަސްލީމް
ރޯޒްމީޑް / ނ. ހޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.9%

(359 ވޯޓު)

12 - ޙާމިދު މުޙައްމަދު
ސާދާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.76%

(171 ވޯޓު)