* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (409)   ބާތިލް (235)   ސައްޙަ (1056)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1700


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 5279
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

5

1

7

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ސިރާޖް
ފްރާންސް، ނ.ވެލިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.17%

(537 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޢާދިލް
އިރަމާގެ، ނ.ވެލިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.61%

(560 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ސިވާން
އޮއެވަރު، ނ.ވެލިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.68%

(511 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު
ޑިޔަރހައުސް، ނ.ވެލިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.59%

(506 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ފާއިޒު
މާފަހި، ނ.ވެލިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.25%

(541 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ސަޢީދު
އަސްދޫ، ނ.ވެލިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.12%

(534 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޒިޔާދު
މާދުނި، ނ.ވެލިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.15%

(536 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ޙުސައިން
އަތަމާގެ، ނ.ވެލިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.76%

(515 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
މުނިޔާވިލާ، ނ.ވެލިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.88%

(469 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ މުޖްތަބާ
ކެތި، ނ.ވެލިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.39%

(443 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ޢަލީފުޅު
ފޭރުމާގެ، ނ.ވެލިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.41%

(127 ވޯޓު)