* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (67)   ބާތިލް (60)   ސައްޙަ (457)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 584


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2287
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

9

1

8

4

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަން
ވިލާ ރ. ރަސްމާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

12.72%

(291 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ސިމާލް
ރޯޒްމީޑް ރ. ރަސްމާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.31%

(213 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުﷲ މާހިރު
ފިނިހިޔާ ރ. ރަސްމާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.96%

(205 ވޯޓު)

4 - ޠާހާ ރަޝީދު
ފަތިސްހަނދުވަރުގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.63%

(243 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު މާހިރު
ދަފްތަރުނަމްބަރ 8513
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.01%

(229 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުއްނާޞިރު އާދަމް
ތަރި ރ. ރަސްމާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

2.45%

(56 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުލްމަތީން
ސިމްލާ ރ. ރަސްމާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.37%

(77 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ސަލީމް
ޗަނބޭލީގެ ރ. ރަސްމާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.84%

(248 ވޯޓު)

9 - މުރުތަޟާ ރަޝީދު
ނޫތަރި ރ. ރަސްމާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.17%

(347 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ސިމްލާ ރ. ރަސްމާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.74%

(177 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ޢާޞިފް
ޝަބްނަމީގެ ރ.ރަސްމާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.79%

(201 ވޯޓު)