* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (410)   ބާތިލް (335)   ސައްޙަ (880)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1625


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4400
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

11

5

12

3

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ޙަސަން
ބޮކަރުމާގެ / ރ. އަލިފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.59%

(334 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް
ސޫރަޖް / ރ. އަލިފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.3%

(365 ވޯޓު)

3 - ޙަބީބާ އިދުރީސް
ބިޖިލީގެ / ރ. އަލިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.91%

(436 ވޯޓު)

4 - އިބްރާޙީމް އަޙްމަދު
ނޫވިލު / ރ. އަލިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.39%

(413 ވޯޓު)

5 - އިބްރާޙީމް ޝުޢައިބު
ވިލެޖް / ރ. އަލިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.61%

(467 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހިމް ޝަރީފް
ވާރޭވިލާ / ރ. އަލިފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.11%

(357 ވޯޓު)

7 - އަޙުމަދު މުޙައްމަދު
ބީޗްހައުސް /ރ. އަލިފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.5%

(418 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޝިޒްލީން
ހަވާއީ / ރއަލިފުށި
ޑީކިއުޕީ ޓިކެޓުގައި

1.91%

(84 ވޯޓު)

9 - މޫސާ އިސްމާޢީލް
ދިލްބަހާރުގެ /ރ. އަލިފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.32%

(102 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުﷲ ރާޟީ
ސަންބީމް / ރ. އަލިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.3%

(409 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ރެޑްފިޝް / ރ. އަލިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.86%

(478 ވޯޓު)

12 - ޢަލީ ޝާހިދު
އާހިޔާ / ރ. އަލިފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.09%

(444 ވޯޓު)

13 - އިބްރާޙީމް ޢަޒްމީ
ނިޝާން / ރ. އަލިފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.11%

(93 ވޯޓު)