* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (109)   ބާތިލް (25)   ސައްޙަ (209)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 343


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1047
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

11

2

10

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ
ކެނެރީގެ / ރ.ވާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.88%

(93 ވޯޓު)

2 - ފާއިޒާ ޔޫނުސް
އަރިޝް / ރ.ވާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.23%

(128 ވޯޓު)

3 - ޢަބުދުލް މަތީނު ޢަބުދުއްރަޙްމާން
ދެތަނޑިމާގެ / ރ،ވާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.64%

(59 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ އަޙްމަދު ނިޒާރު
ފިނިވާގެ / ރ.ވާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.75%

(123 ވޯޓު)

5 - ޛަހީނާ އިބްރާހީމް މަނިކު
ކުދީނާގެ / ރ،ވާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.83%

(82 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ނަސީމް
ނޫވިލާ / ރ.ވާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.69%

(91 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޢަބުދުލްބާރީ
އަތިރީއާގެ / ރ.ވާދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

0%

(0 ވޯޓު)

8 - ޙުސައިން ޢަލީ
އިރަމާގެ / ރ.ވާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.61%

(132 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ނަޢީމް
ހީނާމާގެ / ރ.ވާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.83%

(82 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ރިޔާޟް
ފޭރުމާގެ / ރ.ވާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.13%

(127 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ
އިކްލީލް / ރ.ވާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.42%

(130 ވޯޓު)