* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (256)   ބާތިލް (85)   ސައްޙަ (285)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 626


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1425
17 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

15

11

7

16

17

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ނައުޝާދު އާދަމް
ތަރިވިދާއާގެ/ހދ.ހަނިމާދު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.25%

(89 ވޯޓު)

2 - އިލްޔާސް މަޙްމޫދު
ބަގީޗާގެ/ރ.ރަސްގެތީމު
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.95%

(42 ވޯޓު)

3 - ޝިފާޒް ވަޙީދު
ހ.ފޮނިފޮނިމާގެ/ކ.މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.61%

(23 ވޯޓު)

4 - އިސްމާޢީލް ޒަރިޔަންދު
ޖީޒާ/ރ.ރަސްގެތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.09%

(101 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުއްސައްތާރު އިބްރާހީމް
ނިލޯރޯޒު/ރ.ރަސްގެތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.68%

(81 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ނިޝާމް
ރޯޒުވިލާ/ރ.ރަސްގެތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.09%

(101 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ ވަޙީދު
ހަވީރީވިލާ/ރ.ރަސްގެތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8%

(114 ވޯޓު)

8 - އާދަމް ސަލީމް
ފޭރުމާގެ/ރ.ރަސްގެތީމު
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.54%

(79 ވޯޓު)

9 - އިސްމާޢީލް ޢީސާ
ރަންތަރި/ރ.ރަސްގެތީމު
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.3%

(47 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ނަޖީބު
މޫނިމާގެ/ރ.ރަސްގެތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.74%

(96 ވޯޓު)

11 - ޢާއިޝަތު ނާޒްލީ
ސާނިޔާ/ރ.ރަސްގެތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.12%

(130 ވޯޓު)

12 - ޢަލީ އަކްރަމް
ފަޒާ/ރ.ރަސްގެތީމު
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.65%

(52 ވޯޓު)

13 - ޢަލީ ވަޙީދު
އައިލެންޑްހައުސް/ރ.ރަސްގެތީމު
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.86%

(55 ވޯޓު)

14 - ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ
ހުވަނދުމާގެ/ރ.ރަސްގެތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.26%

(75 ވޯޓު)

15 - ޢަލީ ޙަމީދު
ދެކުނުގެ/ރ.ރަސްގެތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.19%

(131 ވޯޓު)

16 - ޙުސައިން ރަޝާދު
ވައިޖެހޭގެ/ރ.ރަސްގެތީމު
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

7.44%

(106 ވޯޓު)

17 - ޚާލިދާ އާދަމް
ހުވާސް/ރ.ރަސްގެތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.23%

(103 ވޯޓު)