* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (80)   ބާތިލް (35)   ސައްޙަ (186)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 301


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 930
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

12

7

10

13

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ އިބްރާހީމް
މީނާޒް ރ. އަނގޮޅިތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.74%

(72 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ޝަބުނަމީގެ ރ. އަނގޮޅިތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.91%

(55 ވޯޓު)

3 - ފާޠިމަތު ޝާހިދާ
ގުލްފާމުގެ ރ.އަނގޮޅިތީމު
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.1%

(66 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޔޫސުފް
އައްސޭރި ރ. އަނގޮޅިތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.63%

(71 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ޝާހީނު
އަލިތަރި ރ. އަނގޮޅިތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.63%

(71 ވޯޓު)

6 - ޙުސައިން ނަޒީހު
ގްރީންރިވަރ ރ.އަނގޮޅިތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.48%

(51 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު އާޠިފް
އަލިމަސް ރ. އަނގޮޅިތީމު
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.28%

(77 ވޯޓު)

8 - ޙުސައިން މޫސާ
ބަށިމާގެ ރ. އަނގޮޅިތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.22%

(95 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
ޖީޒާގެ ރ. އަނގޮޅިތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.56%

(61 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ނަޝީދު
އައްސޭރި ރ. އަނގޮޅިތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.17%

(76 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ޢަލީފުޅު
ފީރޯޒްގެ ރ. އަނގޮޅިތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.42%

(69 ވޯޓު)

12 - ޙުސައިން އަޙްމަދު
ނަސީމީހިޔާ ރ. އަނގޮޅިތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.89%

(92 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު މޫސާ
ގަސްދޮށުގެ ރ. އަނގޮޅިތީމު
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.96%

(74 ވޯޓު)