* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (290)   ބާތިލް (66)   ސައްޙަ (565)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 921


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2825
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

4

6

10

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުލް ޣައްފާރު
ނިޝާން/ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.33%

(207 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހީމް ޞަބާޙް
ހިލްމަން/ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.64%

(244 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ޢާދިލް
ލައިނޫފަރުގެ/ރ.ހުޅުދުއްފާރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.65%

(329 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ވަސީމް
މޫންލައިޓް/ރ.ހުޅުދުއްފާރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12%

(339 ވޯޓު)

5 - ޙަސަން ޢަފީފް
ވިކްޓަރީހައުސް/ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.57%

(242 ވޯޓު)

6 - ޙުސައިން ޝަފީޢު
ވިކްޓަރީހައުސް/ރ.ހުޅުދުއްފާރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.96%

(338 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޝާހީން
ގ.ފަރެސް/މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.75%

(219 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޒުބައިރު
ކަނޑުފިނިގެ/ރ.ހުޅުދުއްފާރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.42%

(351 ވޯޓު)

9 - ޙުސައިން ރަޝީދު
ގްރީންވިލާ/ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.86%

(222 ވޯޓު)

10 - ޔޫސުފު ސަލީމް
މާވަޑިގެ/ރ.ހުޅުދުއްފާރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.82%

(334 ވޯޓު)