* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (78)   ބާތިލް (140)   ސައްޙަ (675)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 893


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3377
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

6

5

8

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު އަޙުމަދު
ކަސްމީރުވިލާ/.ރ.އުނގޫފާރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.46%

(387 ވޯޓު)

2 - ހަސަން ފަޒީލް
ރިހިވެލި/.ރ.އުނގޫފާރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.71%

(294 ވޯޓު)

3 - ޙަސަން ޒަރީރު
ނީލްވިލާ/.ރ.އުނގޫފާރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.36%

(350 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ނަޞީމް
ޒެފިރު/.ރ.އުނގޫފާރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.13%

(342 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުއް ނާޞިރު ޢަލީ
ވިނަ/.ރ.އުނގޫފާރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.42%

(352 ވޯޓު)

6 - ޙަސަން އިރުފާނު
ފަޒާ/.ރ.އުނގޫފާރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.46%

(387 ވޯޓު)

7 - ޙަސަން ސަޢީދު
ޕެންޒީމާގެ/.ރ.އުނގޫފާރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.9%

(233 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދް އިޤުބާލު
ބުލްބުލާގެ/.ރ.އުނގޫފާރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.42%

(352 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ޝަފީޤު
ފެންއާރު/.ރ.އުނގޫފާރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.34%

(248 ވޯޓު)

10 - އަޙުމަދު ސަޢީދު
ޕެންޒީމާގެ/.ރ.އުނގޫފާރު
ޕީއޭ ޓިކެޓުގައި

3.14%

(106 ވޯޓު)

11 - ޙުސައިން ނަޖީބު
ދިލްބަހާރުގެ/.ރ.އުނގޫފާރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.65%

(326 ވޯޓު)