* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (207)   ބާތިލް (70)   ސައްޙަ (449)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 726


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2245
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

4

6

8

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ފަރުޙަތު ނަސީމް
މަލަ، ރ.މާކުރަތު
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.74%

(84 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހީމް މުފީދު
ފިނިފެންމާގެ، ރ.މާކުރަތު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.37%

(188 ވޯޓު)

3 - ޙަސަން އަޙްމަދު
އަސްރަފީގެ، ރ.މާކުރަތު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.82%

(243 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ޝާހިދު
ދުންފިނިގެ، ރ.މާކުރަތު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.07%

(226 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ވައިމަތީގެ، ރ.މާކުރަތު
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.05%

(46 ވޯޓު)

6 - ތަޙްސީން ޢަބްދުއްލަޠީފް
ސީސަންގެ، ރ.މާކުރަތު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.93%

(223 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް ރިސާން
މާއޮޅު، ރ.މާކުރަތު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.49%

(213 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފެސްކޯ، ރ.މާކުރަތު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.84%

(221 ވޯޓު)

9 - އަބޫބަކުރު ޢަލީ
މަޒާރާ، ރ.މާކުރަތު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.67%

(217 ވޯޓު)

10 - ޔޫސުފް މުޙައްމަދު
ހިރަވެރި، ރ.މާކުރަތު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.46%

(190 ވޯޓު)

11 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
މޫންލައިޓް، ރ.މާކުރަތު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.69%

(195 ވޯޓު)

12 - އަޙްމަދު އާދަމް
ސަމާހިޔާ، ރ.މާކުރަތު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.86%

(199 ވޯޓު)