* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (155)   ބާތިލް (910)   ސައްޙަ (1557)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2622


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 10898
31 ކެންޑިޑޭޓުން 7 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 7 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

11

9

27

1

2

10

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
އިރުދޭމާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.62%

(504 ވޯޓު)

2 - ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ރަބީޢުގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.56%

(497 ވޯޓު)

3 - ޙުސައިން ޝަފީޢު
ރަންތަރި / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4%

(436 ވޯޓު)

4 - އަބްދުﷲ ނަޡީމް
ޖަޒީރާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.98%

(325 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ވިޝާމް
އޯކިޑްވިލާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.78%

(630 ވޯޓު)

6 - އަހްމަދު ރަޝީދު
ތަރަހަ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.79%

(195 ވޯޓު)

7 - ސަބީނާ ޔޫސުފް
ނޫވިލާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.42%

(373 ވޯޓު)

8 - އާމިނަތު އިބްރާހީމް
ފެހިވިލާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.21%

(241 ވޯޓު)

9 - ޝަމްލާ އަޙްމަދު
މާގަސްދޮށުގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.34%

(582 ވޯޓު)

10 - ޢާމިރު އަޙްމަދު
މެރިންވިލާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.38%

(477 ވޯޓު)

11 - ޢަލީ މުޙައްމަދު
އުޖާލާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.42%

(591 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު ޢަލީ
ޖަނބުރޯލްގަސްދޮށުގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.46%

(268 ވޯޓު)

13 - ޙުސައިން ޞަފްވާން
އަރާއިރު / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

1.54%

(168 ވޯޓު)

14 - އިބްރާހީމް ޢާރިފް
ކާރނޭޝަންމާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.01%

(110 ވޯޓު)

15 - ޢަޒުލީފާ ނަޞީރު
އަލިތަރިއާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.88%

(423 ވޯޓު)

16 - އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އަލިތަރިއާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.68%

(401 ވޯޓު)

17 - އިބްރާހީމް ޝުކުރީ
ސިނަމާގެ / ރ.ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.35%

(474 ވޯޓު)

18 - ޢަލީ އަޙުމަދު
ބީޗްރެސްޓް / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.96%

(432 ވޯޓު)

19 - ޢަލީ އަބްދުއްރަޙީމް
ހުދުހުދާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.66%

(290 ވޯޓު)

20 - މުޙައްމަދު ޖަމީލް
ބުލާސަމްގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.07%

(226 ވޯޓު)

21 - އިސްމާޢީލް ޙުސައިންފުޅު
އައިރިސްގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.14%

(342 ވޯޓު)

22 - އަބްދުﷲ ޢަލީ
ހިމާލިޔާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.4%

(371 ވޯޓު)

23 - މުޙައްމަދު އާދަމް
ކަނޑޫދޫގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޕީއޭ ޓިކެޓުގައި

2.18%

(238 ވޯޓު)

24 - ޙަސީބަތު ޢަލީ
މޯނިންގވިލާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.31%

(470 ވޯޓު)

25 - ޝަފީޤް ސަމީރު
މާފަރިވާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.43%

(156 ވޯޓު)

26 - މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ރިހިތަޅާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.95%

(213 ވޯޓު)

27 - މޫސާ އަޙްމަދު
އުދަރެސް / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.93%

(537 ވޯޓު)

28 - މުޙައްމަދު ޙަސަން
އަހިވިލާ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

1.52%

(166 ވޯޓު)

29 - މަރްޔަމް ވަލީދާ
ހުދުވިލާގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.28%

(140 ވޯޓު)

30 - މުޙައްމަދު ޢާރިފް
އަންޖާމުގެ / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

2.35%

(256 ވޯޓު)

31 - އިބްރާހީމް ޙުސައިން
ހަވީރީފިނި / ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.36%

(366 ވޯޓު)