* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (34)   ބާތިލް (70)   ސައްޙަ (385)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 489


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1925
16 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

12

13

4

3

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ނާހިދު
ވާދީ/ ރ.އިންނަމާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.51%

(106 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދު ﷲ ނަސީމް
ސްވީޓްހާޓް/ރ.އިންނަމާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.23%

(120 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ވަޙީދު
ނޫފިޔަ/ރ.އިންނަމާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.99%

(173 ވޯޓު)

4 - ޢަބުދުﷲ ޝަފީޤް
ފެހިއަލި/ރ.އިންނަމާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.97%

(192 ވޯޓު)

5 - އާމިނަތު ރީޝާން
ރިވެލި/ރ.އިންނަމާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.49%

(125 ވޯޓު)

6 - ޙަސަން ސާނީޒް
އަތިރީގެ/ރ.އިންނަމާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.45%

(105 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ނިސާމް
ރަތްވިލާގެ/ރ.އިންނަމާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.1%

(156 ވޯޓު)

8 - މިޒުނާ ރަޝީދު
ވީވަރު/ރ.އިންނަމާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.58%

(69 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ޝާކިރު އަބޫބަކުރު
ކަހެކްޝަން/ރ.އިންނަމާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.29%

(121 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ނާހިދު
މާފޮޅޭގެ/ރ.އިންނަމާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.18%

(119 ވޯޓު)

11 - ޙުސައިން ޝާފިޢު
އޯޝަންވިލާ/ރ.އިންނަމާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.06%

(136 ވޯޓު)

12 - ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން
ހަވީރީފިނި/ ރ.އިންނަމާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.75%

(207 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު ޝަހާދު
ސިމްލާ/ ރ.އިންނަމާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.29%

(198 ވޯޓު)

15 - މުޙައްމަދު ނަޢީމް
ގުލްޝަން/ ރ.އިންނަމާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.09%

(98 ވޯޓު)