* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (122)   ބާތިލް (235)   ސައްޙަ (807)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1164


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4036
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

6

4

13

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޢާޛު އިބްރާހީމް
ނީރަންގެ/ރ.އިނގުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.23%

(292 ވޯޓު)

2 - ޒުހުރިއްޔާ ޙުސައިންފުޅު
ގަހާ/ރ.އިނގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.84%

(478 ވޯޓު)

3 - މޫސާ އާދަމްފުޅު
އަލިވާގެ/ރ.އިނގުރައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.98%

(201 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް ވަޙީދު
ކަރަންކާގެ/ރ.އިނގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.91%

(400 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުﷲ ޙަސަން
މާކަރީ/ރ.އިނގުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.36%

(297 ވޯޓު)

6 - ޙަސަން މޫސާފުޅު
ކޮށީގެ/ރ.އިނގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.05%

(446 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ނިޡާމް
ކަނީރުގެ/ރ.އިނގުރައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.06%

(83 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ސަމީރު
ހިތްވަރު/ރ.އިނގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.2%

(331 ވޯޓު)

9 - މުރުތަޟާ ޢުމަރުފުޅު
ފެންފިޔާޒުގެ/ރ.އިނގުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.44%

(260 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޝާހިދު
އާހް/ރ.އިނގުރައިދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

6.07%

(245 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ނަޔާގުލްޝަން/ރ.އިނގުރައިދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

5.75%

(232 ވޯޓު)

12 - ރަފީޢު މުޙައްމަދުފުޅު
ވައިޖެހޭގެ/ރ.އިނގުރައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.23%

(211 ވޯޓު)

13 - ޢަލީ ރަޝީދު
ރާޒުދާން/ރ.އިނގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.3%

(335 ވޯޓު)

14 - ނަބީލާ ނިޒާރު
ދިލާސާގެ/ރ.އިނގުރައިދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

5.57%

(225 ވޯޓު)