* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (225)   ބާތިލް (0)   ސައްޙަ (26)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 251


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 130
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

11

4

6

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިސްމާޢީލް ޝަރީފް
މެޙްރާ ރ. ފައިނު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.23%

(12 ވޯޓު)

2 - އަލީ އަޙްމަދު
ދޭލިޔާގެ ރ. ފައިނު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.38%

(7 ވޯޓު)

3 - އާދަމް ނަސީރު
ވައިލެޓްމާގެ ރ. ފައިނު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.62%

(19 ވޯޓު)

4 - އަބުދުލް ވައްޙާބު ޙުސެއިން
އަމަން ރ. ފައިނު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.54%

(15 ވޯޓު)

5 - ނިޒާރު އަޙުމަދުފުޅު
ވައިޖެހޭގެ ރ. ފައިނު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.38%

(7 ވޯޓު)

6 - އިބުރާޙިމް ނާސިރު
އިރުމަތީގެ ރ. ފައިނު
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.77%

(14 ވޯޓު)

7 - އިބުރާހިމް އުމަރު މަނިކު
ވީސަންގެ ރ. ފައިނު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.92%

(9 ވޯޓު)

8 - މޫސާ އުމަރުމަނިކު
ޗަބޭލީގެ ރ. ފައިނު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10%

(13 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ސަމީރު
ސީނާ ރ. ފައިނު
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.15%

(8 ވޯޓު)

10 - އަސްރަފު އިބުރާހިމް
ހުސްނުހީނާގެ ރ. ފައިނު
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.92%

(9 ވޯޓު)

11 - އަބުދުއްރަޝީދު ޙާރޫނު
ބީޗުވިލާ ރ. ފައިނު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.08%

(17 ވޯޓު)