* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (14)   ބާތިލް (30)   ސައްޙަ (289)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 333


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1445
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

14

4

7

12

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
2 - ޢަމީމާ ޙަސަން
ނޫރާނީގެ/ރ.ކިނޮޅަސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.98%

(72 ވޯޓު)

3 - ޒުލްފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ނީލްވިލާ/ރ.ކިނޮޅަސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.26%

(76 ވޯޓު)

4 - ވާފިރު އަޙްމަދު
ޖަންބުގެ/ރ.ކިނޮޅަސް
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

12.39%

(179 ވޯޓު)

5 - ޒުބައިރު ޙުސައިން
ޒަމާނީގެ/ރ.ކިނޮޅަސް
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.24%

(148 ވޯޓު)

6 - މަންޞޫރު ހާރޫން
ނަސާ/ރ.ކިނޮޅަސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.26%

(76 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހިމް ނާޞިރު
ޖޭމުގެ/ރ.ކިނޮޅަސް
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

11.76%

(170 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު މޫސާ
ހުވަނދުމާގެ/ރ.ކިނޮޅަސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

0.69%

(10 ވޯޓު)

9 - ނިޒާރު އިބްރާހީމް
އޭބީވިލާ/ރ.ކިނޮޅަސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.44%

(93 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް
އުދަރެސް/ރ.ކިނޮޅަސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.85%

(99 ވޯޓު)

11 - ޝިރުމީނާ އަބޫބަކުރު
ލަގްޒަރީ/ރ.ކިނޮޅަސް
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.98%

(72 ވޯޓު)

12 - ސާލިމް ޙުސައިން
ނިޔާމަ/ރ.ކިނޮޅަސް
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

10.38%

(150 ވޯޓު)

13 - ނިޒާރު ޒަކަރިއްޔާ
ފިޔާތޮށިގެ/ރ.ކިނޮޅަސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.82%

(113 ވޯޓު)

14 - އަޙްމަދު ޙުސައިން
ފެހިވިލާ/ރ.ކިނޮޅަސް
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

12.94%

(187 ވޯޓު)