* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (66)   ބާތިލް (215)   ސައްޙަ (972)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1253


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4860
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

9

7

5

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ނިޡާމް
ދޭލިޔާގެ/ ރ. މީދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.06%

(586 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ރާޝިދު
ގުލްބަކާގެ/ ރ. މީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.28%

(305 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
އަސްދޫ/ ރ. މީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.68%

(276 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ގްރީންސިލްކް/ރ.މީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.14%

(250 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ވަސީމް
ފޭރުމާގެ/ ރ. މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

12.65%

(615 ވޯޓު)

6 - ޙުސައިން ޢަލީ
އިރުމަތީގެ/ ރ. މީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.78%

(281 ވޯޓު)

7 - އިސްޙާޤް ޢީސާ
އަންބަރީގެ/ ރ. މީދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.9%

(627 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހީމް މޫސާ
ޝާހިލް/ ރ. މީދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.14%

(736 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ނަސީމް
ދޭލިޔާގެ/ ރ. މީދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.72%

(667 ވޯޓު)

10 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އަސްދޫ/ ރ. މީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.53%

(269 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
ސީނު/ ރ. މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.1%

(248 ވޯޓު)