* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (696)   ބާތިލް (120)   ސައްޙަ (537)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1353


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2686
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

11

8

12

9

14

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ޝަރީފް ޙުސައިން
ފިނިވާގެ / ރ. މަޑުއްވަރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.52%

(202 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު މިފްތާޙް
ރިނބުދޫގެ / ރ.މަޑުއްވަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.65%

(98 ވޯޓު)

3 - އިސްމާޢީލް ޞާލިޙް
ފެހިގެ / ރ.މަޑުއްވަރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7%

(188 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ރިޟްވާން
ރިވެލި / ރ.މަޑުއްވަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.08%

(29 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޖޭމުގެ / ރ.މަޑުއްވަރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.04%

(216 ވޯޓު)

6 - ޞިންވާން ނަޢީމް
ރުވާގުގެ / ރ.މަޑުއްވަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.58%

(123 ވޯޓު)

7 - ޙުސައިން ފާރޫޤު
ފަރިމާގެ / ރ. މަޑުއްވަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.63%

(205 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހިމް ތަސްލީމް
ސަންސައިޑް / ރ.މަޑުއްވަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.2%

(274 ވޯޓު)

9 - އަޙުމަދު ރަފީޢު
ހިތިލާގެ / ރ.މަޑުއްވަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.16%

(246 ވޯޓު)

10 - އަޚްމީމް ޢީސާ
ސަނީކޯނަރ / ރ. މަޑުއްވަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.54%

(95 ވޯޓު)

11 - ޙުސައިން ޝިހާމް
ނިޔާމަ / ރ.މަޑުއްވަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.54%

(283 ވޯޓު)

12 - އިބްރާހިމް ޝަރީފް
ވާރޭވިލާ / ރ.މަޑުއްވަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.87%

(265 ވޯޓު)

13 - ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙީމް
ގުލްފާމުގެ / ރ.މަޑުއްވަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.45%

(227 ވޯޓު)

14 - ސަމްޢޫނާ މަޢުރޫފް
ގްލޯރިޔާ /ރ. މަޑުއްވަރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.75%

(235 ވޯޓު)