* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (64)   ބާތިލް (15)   ސައްޙަ (125)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 204


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 625
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

1

3

6

10

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ރިޟާ
އުދަރެސް/ބ. ފުޅަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.16%

(76 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ނިޔާޒް
ހެލެނބެލިގަސްދޮށުގެ/ބ.ފުޅަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.12%

(82 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޝުޖާޢު
އޯކިޑްވިލާ/ބ. ފުޅަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.16%

(76 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ސާނީޒް
ނިޔުސްޓަރ/ބ. ފުޅަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.8%

(55 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް
ލިލީމާގެ/ބ. ފުޅަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.44%

(59 ވޯޓު)

6 - އަމީން ފައިޞަލް
ވީނަސް/ބ. ފުޅަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.52%

(72 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ވިލަރެސް/ބ. ފުޅަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.48%

(53 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ އަމްޖަދު
ހާވިލާ/ބ. ފުޅަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.24%

(39 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު އާޔަތުﷲ
ސްނޯރޯޒް/ބ. ފުޅަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.2%

(45 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ޢިމްރާން
ގުލޭނޫރަންމާގެ/ބ.ފުޅަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.88%

(68 ވޯޓު)