* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (79)   ބާތިލް (15)   ސައްޙަ (76)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 170


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 380
6 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

4

6

5

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މޫސާ ނަސީމް
ބަނަފްސާގެ/ބ. ފެހެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.79%

(41 ވޯޓު)

2 - އައިމިނަތު ފަޒީނާ
އާވާޒް/ބ. ފެހެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.74%

(56 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ޝާހީން
ޕްލޭސް/ބ. ފެހެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

20%

(76 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ޒާހިރު
މިސްކިތްދޮށުގެ/ބ.ފެހެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

19.21%

(73 ވޯޓު)

5 - އާދަމް ނަސީމް
މާވިނަ/ބ. ފެހެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.37%

(66 ވޯޓު)

6 - ފާޠިމަތު މުނާ
މާހަލް/ބ. ފެހެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.89%

(68 ވޯޓު)