* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (126)   ބާތިލް (60)   ސައްޙަ (287)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 473


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1435
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

7

10

6

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް މާޖިދު
ލިލީއާގެ/ބ. ގޮއިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.16%

(74 ވޯޓު)

2 - ޙަސަން ޔާސިރު
އައްސޭރި/ބ. ގޮއިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.3%

(76 ވޯޓު)

3 - ޢާއިޝަތު ޢަޒްލީމާ
ޝަހީމާމަންޒިލް/ބ. ގޮއިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.26%

(176 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ސިޔާން
ޝާރާޒް/ބ. ގޮއިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.01%

(201 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ނިޔާޒު
އޭނާޒް/ބ. ގޮއިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.78%

(83 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޢާމިރު
މާއޮޅު/ބ. ގޮއިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.17%

(189 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް ނާޡިމް
ނޫރާނީގެ/ބ. ގޮއިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.52%

(194 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުﷲ މަޖީދު
ލިލީއާގެ/ބ. ގޮއިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.67%

(67 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު އިރުޝާދު
މާތިލަ/ބ. ގޮއިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.25%

(104 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ނާފިޡު
ހެދޭކުރި/ބ. ގޮއިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.31%

(191 ވޯޓު)

11 - އާދަމް ނިޒާމް
އާޒާދު/ބ. ގޮއިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.57%

(80 ވޯޓު)