* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (588)   ބާތިލް (160)   ސައްޙަ (1117)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1865


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 5585
18 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

9

14

16

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
ދިލްކުސާގެ/ބ. ތުޅާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.87%

(607 ވޯޓު)

2 - މަމްދޫޙް މުޙައްމަދު
އުއްތަރު/ބ. ތުޅާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.35%

(131 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ރަމީޒު
ސީވީޑް/ބ. ތުޅާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.53%

(197 ވޯޓު)

4 - ޢުމައިރާ އަބޫބަކުރު
އާޒާދު/ބ. ތުޅާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.88%

(440 ވޯޓު)

5 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
ފީރޯޒުގެ/ބ. ތުޅާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.11%

(118 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ވިޝާމް
ޖާފާނުގެ/ބ. ތުޅާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.59%

(368 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު މުމްތާޒު
އިރުމަތީގެ/ބ. ތުޅާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.53%

(253 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ ރަޝީދު
ފިޔަޖަހާގެ/ބ. ތުޅާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.67%

(261 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ޔޫސުފް
ޗާނދަނީގެ/ބ. ތުޅާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.58%

(479 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުލް ޙަންނާނު ޢަބްދުލްޣަނީ
އިރުމަތީއާގެ/ބ. ތުޅާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.49%

(251 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ޢަލީ މަނިކު
ވިޔަވަތި/ބ. ތުޅާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.25%

(405 ވޯޓު)

12 - އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
އަލިވާގެ/ބ. ތުޅާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.91%

(274 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު ޝިޔާމް
ޖަވާހިރުވާދީ/ބ. ތުޅާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.79%

(100 ވޯޓު)

14 - އިބްރާހީމް ޒާހިދު
ހަވާއީ/ބ. ތުޅާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.58%

(479 ވޯޓު)

15 - ޢަބްދުލް ޚާލިޤް ނިޒާރު
ފެހަނޑަމާގެ/ބ. ތުޅާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.55%

(254 ވޯޓު)

16 - ޒިޔާޢު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
ޗާނދަނީގެ/ބ. ތުޅާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.27%

(462 ވޯޓު)

17 - ޢަލީ ނިމާލް
ރަންވިލު/ބ. ތުޅާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.92%

(219 ވޯޓު)

18 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
ކަންމަތީގެ/ބ. ތުޅާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.14%

(287 ވޯޓު)