* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (866)   ބާތިލް (0)   ސައްޙަ (1)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 867


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 5
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

5

6

7

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
މައްސާގުގެ/ބ. ހިތާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0%

(0 ވޯޓު)

2 - ޙުސައިން އާދަމް
ސަމާޖް/ބ. ހިތާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0%

(0 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުﷲ ހާރޫން
ސޯސަންގެ/ބ. ހިތާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20%

(1 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޔަޢުޤޫބު
ފެހިވިނަ/ބ. ހިތާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0%

(0 ވޯޓު)

5 - އިސްމާޢީލް ޢަލީ
އަރުތަ/ބ. ހިތާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

20%

(1 ވޯޓު)

6 - ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް
ފެހިވިދުވަރު/ބ. ހިތާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20%

(1 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ފާޟިލް
އަންދަލީބުގެ/ބ. ހިތާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

20%

(1 ވޯޓު)

8 - ޝަފީޤު އަޙްމަދު
ދަފްތަރު ނަންބަރު 7271
އަމިއްލަ ގޮތުން

0%

(0 ވޯޓު)

9 - ޚާލިދު ޢަލީ
ވާދީ/ބ. ހިތާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20%

(1 ވޯޓު)

10 - ޔޫސުފް ޤާސިމް
ކުރިކީލަގެ/ބ. ހިތާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0%

(0 ވޯޓު)