* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (584)   ބާތިލް (375)   ސައްޙަ (1176)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2135


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 5880
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

12

10

15

6

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ސަލީމް
މ. ޕަރީރުގެ/ މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.89%

(229 ވޯޓު)

2 - ޔޫސުފް ޙަސަން
ކަޝްމީރު/ބ. އޭދަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.26%

(133 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ޔަޙްޔާ
ހުސްނުހީނާގެ/ބ.އޭދަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.37%

(610 ވޯޓު)

4 - ރަޝާދު މުޙައްމަދު
ސޯސަންގެ/ބ. އޭދަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.39%

(82 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ސައްކެޔޮގެ/ބ. އޭދަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.01%

(412 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން
ހަނދުވަރު/ބ. އޭދަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.31%

(665 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ދަފްތަރު ނަންބަރު 899
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.3%

(194 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޚާލިދު
މައިނާގެ/ބ. އޭދަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.33%

(372 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ނާޞިރު
ސިއްދަތުރަ/ބ. އޭދަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.41%

(318 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ރިޡާ
މޫސުމްރަބީޢު/ބ. އޭދަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.65%

(685 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ޝާކިރު
ފަސްމީރު/ބ. އޭދަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.39%

(258 ވޯޓު)

12 - ޢަލީ ވަޙީދު
ސަނދުބަރަކަމާގެ/ބ.އޭދަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.72%

(689 ވޯޓު)

13 - ޝާހިދާ ވަޙީދު
ސްވިޓްފްލަވަރ/ބ.އޭދަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

2.84%

(167 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ފަޟީލު
މޫނިމާގެ/ބ. އޭދަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.58%

(387 ވޯޓު)

15 - މުޙައްމަދު ޝަކީލު
ސަކީނާމަންޒިލް/ބ.އޭދަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.55%

(679 ވޯޓު)