* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (77)   ބާތިލް (35)   ސައްޙަ (297)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 409


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1485
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

11

10

1
?
4
?

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ސަޢީދު މުޙައްމަދު
ފިޔާދާގެ/ބ. މާޅޮސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.03%

(149 ވޯޓު)

?
2 - ޔޫސުފް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
ހީނާމާގެ/ބ. މާޅޮސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.84%

(161 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޞަބާޙް
ކީސްފިލާ/ބ. މާޅޮސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.81%

(116 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް ވަޙީދު
ލިލީގެ/ބ. މާޅޮސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.03%

(149 ވޯޓު)

?
5 - ޢަބްދުލްމަތީން ޞާލިޙް
ގަލްބު/ބ. މާޅޮސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.63%

(143 ވޯޓު)

6 - ރާބިޢާ ޙުސައިން
ފެންފިޔާޒުގެ/ބ. މާޅޮސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.49%

(141 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުއްރައްޒާޤް މުޙައްމަދު
އާގަރާގެ/ބ. މާޅޮސް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.02%

(30 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު އިދުރީސް
މާވަލު/ބ. މާޅޮސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.09%

(135 ވޯޓު)

9 - ޙުސައިން ވަޙީދު
ބަށިމާގެ/ބ. މާޅޮސް
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.03%

(149 ވޯޓު)

?
10 - އާދަމް ޔޫސުފް
ހުސްނުހީނާގެ/ބ. މާޅޮސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.44%

(155 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު
އުދަރެސް/ބ. މާޅޮސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.57%

(157 ވޯޓު)