* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (245)   ބާތިލް (70)   ސައްޙަ (398)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 713


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1990
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

11

9

2

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު އަފްރާޙް
ރަންވެލި/.ބ. ދަރަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.31%

(245 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ މާޖިދު
އަލަމާގެ/ބ. ދަރަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.5%

(189 ވޯޓު)

3 - ޖަޢުފަރު އަޙްމަދު
އޯޝަންލީޑް/ބ. ދަރަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.73%

(134 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޝަހީމް
ބިންހިމަގެ/ބ. ދަރަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.25%

(184 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު އަނީލް
ހިޔުމަން/ބ. ދަރަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.35%

(186 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޝިފާޢު
ސޯސަންވިލާ/ބ. ދަރަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.49%

(149 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ތަރަހަ/ބ. ދަރަވަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.07%

(61 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު މުބީން
ވާރޭވިލާ/ބ. ދަރަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.94%

(178 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ފަޔާޟް
ހުވަނދުމާގެ/ބ. ދަރަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.75%

(214 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ޝަމީމް
ދަފްތަރުނަންބަރު 151-94
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.26%

(25 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަރުމާން/ބ. ދަރަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.76%

(234 ވޯޓު)

12 - ޢަބްދުއްސައްތާރު އިބްރާހީމް
މުޝްތަރީވިލާ/ބ. ދަރަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.18%

(123 ވޯޓު)

13 - މޫސާ ނަޞީރު
ބުލާސަމްގެ/ބ. ދަރަވަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.42%

(68 ވޯޓު)