* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (47)   ބާތިލް (50)   ސައްޙަ (229)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 326


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1145
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

3

8

10

12

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ރިޔާޟް
އައްސޭރި/ބ.ދޮންފަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.47%

(97 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ ފަޡީލް
ކުއްޅަވައްގެ/ބ. ދޮންފަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.15%

(59 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ރަޝީދު
އައްސޭރި/ ބ. ދޮންފަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.96%

(114 ވޯޓު)

4 - ފާއިޤު އަޙްމަދު ފަރީދު
މުރިނގު/ބ. ދޮންފަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.81%

(78 ވޯޓު)

5 - ނާހިދާ މުޙައްމަދު
މަލަ/ ބ. ދޮންފަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.9%

(79 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު އިރުޝާދު
ނަރުގިސްމާގެބ. ދޮންފަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.56%

(98 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ފާރިޤް
މަޒާ/ބ. ދޮންފަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.39%

(119 ވޯޓު)

8 - ޔޫސުފް ޖަމީލް ހާރޫން
ހީނާމާގެ/ބ. ދޮންފަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.69%

(111 ވޯޓު)

9 - ފާޠިމަތު ޝިފާނާ
ފަޒީނާމަންޒިލް/ބ.ދޮންފަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.86%

(90 ވޯޓު)

10 - ފާރޫޤް ޔޫސުފް
ނިޔަދުރުމާގެ/ބ.ދޮންފަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.52%

(109 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ނަޝީދު
މޫނިމާގެ/ބ.ދޮންފަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.69%

(88 ވޯޓު)

12 - އިސްމާޢީލް ޝަމީޙް
ބުލާސަމްގެ/ބ. ދޮންފަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9%

(103 ވޯޓު)