* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (35)   ބާތިލް (15)   ސައްޙަ (215)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 265


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1075
20 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

1

5

8

17

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ މުޢާޛު
ކީރަންމާގެ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.72%

(83 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޝާޠިރު
ރަތްކަށިމާގެ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.35%

(36 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުލް ޙަމީދު
ޖަނަވަރީގެ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.42%

(26 ވޯޓު)

4 - ނަޡުމީ އާދަމް
ރޯޝަނީގެ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.44%

(37 ވޯޓު)

5 - ފާޠިމަތު ރަޙީމާ
ޕޭޝަންފްލާވަރ/ބ. ކިހާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.35%

(79 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޝަރީފް
ދޫރެސް/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8%

(86 ވޯޓު)

7 - ޙަސީނާ ޢުމަރު
އަހިމާގެ/ބ. ކިހާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.91%

(42 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ ޝަރީފް
އަހިމާގެ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.98%

(75 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ
ވާރޭވިލާ/ބ. ކިހާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.86%

(63 ވޯޓު)

10 - ޢާއިޝަތު މުނީރާ
ގުލްދަސްތާގެ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.56%

(49 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ޤާސިމް
ފިނިވާގެ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.6%

(71 ވޯޓު)

12 - އަޙްމަދު ނާޡީމް
ތުނިވެލި/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.07%

(33 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު އަޝްރަފް
އައްސޭރި/ބ. ކިހާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.6%

(71 ވޯޓު)

14 - އަޙްމަދު ޔާސިރު
ކައްސަންފަރުގެ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.95%

(21 ވޯޓު)

15 - މުޞްޠަފާ ނިޒާރު
ހުވަނދުމާގެ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.53%

(38 ވޯޓު)

16 - މުޙައްމަދު ޝާކިރު
ގުލްފާމުގެ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.63%

(39 ވޯޓު)

17 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
ޒުވާރިމާގެ/ބ. ކިހާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.88%

(74 ވޯޓު)

18 - މުޙައްމަދު އަނީލް
ޕެރިސް/ބ. ކިހާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.86%

(63 ވޯޓު)

19 - ފާޠިމަތު ނަޛީރާ
ވާރޭވިލާ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.67%

(18 ވޯޓު)

20 - ޔަޢުޤޫބް ޢަލީ
ފްލޮރިޑާ/ބ. ކިހާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.6%

(71 ވޯޓު)