* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (69)   ބާތިލް (25)   ސައްޙަ (195)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 289


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 975
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

8

5

9

10

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ނާއިޛް
ރޯޒްމީޑް/ބ. ކަމަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.69%

(75 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޢާޞިފް
ދަނބުމާގެ/ބ. ކަމަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.28%

(71 ވޯޓު)

3 - އައިމިނަތު ސައުޒާ
މެޓްރޯވިލާ/ބ. ކަމަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.97%

(68 ވޯޓު)

4 - ޙުސައިން ޢާދިލް
ގުލްއަލަމާގެ/ބ. ކަމަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.28%

(71 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ސަމީރު
ޗާންދަނީގެ/ބ. ކަމަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.72%

(124 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޝަފީޤު
ރަތްވިލާގެ/ބ. ކަމަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.13%

(128 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުﷲ ރަމީޒު
ހުވަނދުމާގެ/ބ. ކަމަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.97%

(68 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
މީޒާން/ބ. ކަމަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.92%

(126 ވޯޓު)

9 - ޢަލީ އިސްމާޢީލް
ވީސަންގެ/ބ. ކަމަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.62%

(123 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ މަޢުޞޫމް
ހުވަނދުމާގެ/ބ. ކަމަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.41%

(121 ވޯޓު)