* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (122)   ބާތިލް (65)   ސައްޙަ (544)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 731


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2720
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

4

8

3

13

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުލް ޙާރިޘް ޔޫސުފް
އިރުމަތީގެ/ބ. ކެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.13%

(221 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުލްކަރީމް
ބުލޫރެސްޓް/ބ. ކެންދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

2.13%

(58 ވޯޓު)

3 - ޢާއިޝަތު ޙުމައިރާ
އޯކިޑްވިލާ/ބ. ކެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.49%

(258 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުލްޣައްފާރު ޤާސިމް
ސަކީނާމަންޒިލް/ބ. ކެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.07%

(274 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުލް މުޙުސިން އަބޫބަކުރު
ޖަންބުމާގެ/ބ. ކެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.26%

(279 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
ބޮޑުހިރިގެ/ބ. ކެންދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

2.54%

(69 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ދާހަދާގެ/ބ. ކެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.75%

(238 ވޯޓު)

8 - ޙަސަން މުރާދު
ނިވައިދަށުގެ/ބ. ކެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.78%

(266 ވޯޓު)

9 - ޙުސައިން އާދަމް
ނޫވިލާގެ/ބ. ކެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.9%

(242 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުއްޞަމަދު މުޙައްމަދު
އާހިޔާ/ބ. ކެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.23%

(251 ވޯޓު)

11 - ޤުބާޠު މުޞްޠަފާ
ހިރުނދުމާގެ/ބ. ކެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.6%

(234 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު ޔޫނުސް
ލައިޓްހައުސް/ބ. ކެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.76%

(75 ވޯޓު)

13 - ޢާއިޝަތު ޝީޒާ
ޝާޒީވިން/ބ. ކެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.38%

(255 ވޯޓު)