* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (99)   ބާތިލް (40)   ސައްޙަ (242)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 381


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1210
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

9

11

10

4
?

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ޝިޔާމް
ފިނިވާގެ/ބ. ކުޑަރިކިލު
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.18%

(99 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ނިޒާމް
ނޫރުމަންޒިލް/ބ.ކުޑަރިކިލު
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.09%

(110 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު މަނިކު
ކަރަންކާގެ/ބ. ކުޑަރިކިލު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.69%

(93 ވޯޓު)

4 - މުޚުތާރު ނަޖީބު
ނީލް/ބ. ކުޑަރިކިލު
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.34%

(113 ވޯޓު)

?
5 - ޢަބްދުއްރަޝީދު އަބޫބަކުރު
ފްލާވަރ/ބ. ކުޑަރިކިލު
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.29%

(64 ވޯޓު)

6 - ސައިފުﷲ މޫސާ
ފެއިތު/ބ. ކުޑަރިކިލު
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.34%

(113 ވޯޓު)

?
7 - ޢާޞިފް މޫސާ
ޝެމްރޮކް/ބ. ކުޑަރިކިލު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.98%

(145 ވޯޓު)

8 - ފާޠިމަތު ޝަޒިއްޔާ
ރޯޒްމީޑް/ބ. ކުޑަރިކިލު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.76%

(106 ވޯޓު)

9 - އިބްރާހީމް މިޞްފާޙް
ޑޭޒީވިލާ/ބ. ކުޑަރިކިލު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.41%

(126 ވޯޓު)

10 - ޢާޞިމް އަޙްމަދު
ލަކީމޫން/ބ. ކުޑަރިކިލު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.5%

(115 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުލްޚަންނާނު ޢައްބާސް
މަލަ/ބ. ކުޑަރިކިލު
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.41%

(126 ވޯޓު)