* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (752)   ބާތިލް (90)   ސައްޙަ (525)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1367


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2625
23 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

23

16

10

18

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޝާހިދު މުޙައްމަދު
ވިޒުވަލް / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.14%

(30 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ނިޒާރު
ވީނަސްވިލާ / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.61%

(121 ވޯޓު)

3 - މޫސާ ނަޝީދު
ޔާގޫތުގެ / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.35%

(88 ވޯޓު)

4 - ޢީސާ ޚަލީލް
ފަލަކް / ކ. ކާށިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.82%

(179 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުﷲ
ފޭރުގަސްދޮށުގެ / ކ. ކާށިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.28%

(86 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހީމް ފައިޞަލް
ހ. ގޮށްކޮޅު / މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.85%

(101 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޝިހާމް
ބަގީޗާ / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.44%

(64 ވޯޓު)

8 - ސިޔާން ޒާހިރު
އަސްދޫ / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.21%

(58 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު މޫސާ
ބަގީޗާއާގެ / ކ. ކާށިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

1.56%

(41 ވޯޓު)

10 - ޝިފާ މުޙައްމަދު
ކެނޭލް / ކ. ކާށިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.3%

(244 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
ކުރިބޯށި / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.15%

(109 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު ސަމީރު
ފާގަތި / ކ. ކާށިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.96%

(104 ވޯޓު)

13 - ޔަޒީދު އިސްމާޢީލް
ފިނިވާގެ / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.4%

(63 ވޯޓު)

14 - ޙުސައިން ފަރުހާދު
ފުނޯސް / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.67%

(70 ވޯޓު)

15 - އަޙްމަދު ޝާހިދު
އޯސަންމީޑް / ކ. ކާށިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.3%

(113 ވޯޓު)

16 - މާޖިދު ސުލައިމާން
މަންޒަރުގެ / ކ. ކާށިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.25%

(269 ވޯޓު)

17 - އިބްރާހީމް ޝަހީދު
މާފަރިވާގެ / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.14%

(30 ވޯޓު)

18 - މުޙައްމަދު ނަސީމު
އަނޯނާގެ / ކ. ކާށިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.09%

(186 ވޯޓު)

19 - އަޙްމަދު ޡުހޫރު
ތްރީފްރެންޑްސް / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.4%

(63 ވޯޓު)

20 - ޣާނިމް ސަލީމް
ޝަބްނަމްގެ / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.74%

(72 ވޯޓު)

21 - ޢަލީ ނިސާމު
ސްޓޭމަރ / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.12%

(82 ވޯޓު)

22 - ޒޫބީން ޙަސަން
މޮސްކޯ / ކ. ކާށިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.64%

(148 ވޯޓު)

23 - ޢަލީ ސުލްޠާން
ރަތްކަށިމާގެ / ކ. ކާށިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.58%

(304 ވޯޓު)