* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (105)   ބާތިލް (115)   ސައްޙަ (561)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 781


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2805
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

14

4

13

1

15

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ނަޞީރު
ހަވާސް ، ކ.ގާފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.09%

(227 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހީމް ޝަފީޤު
ފިނިރޯޅި، ކ.ގާފަރު
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

4.14%

(116 ވޯޓު)

3 - ޠާރިޤު ޢުމަރު
ކުޅިތުޅާގެ ، ކ.ގާފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.31%

(205 ވޯޓު)

4 - އާދަމް ޝަރީފް
ރަތްބަގީޗާގެ ، ކ.ގާފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.23%

(287 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ނަޢީމް
ތަރިވިދާގެ ، ކ.ގާފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.92%

(138 ވޯޓު)

6 - ނައުފަލް ނަޞީރު
ހެޕީ ހައުސް ، ކ.ގާފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.6%

(185 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ފިޔާތޮށިގެ ، ކ.ގާފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

1.6%

(45 ވޯޓު)

8 - އަޒްމީލް ޒާހިރު
މިޔުޒިކީގެ ، ކ.ގާފަރު
ޑީކިއުޕީ ޓިކެޓުގައި

3.99%

(112 ވޯޓު)

9 - އާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް
ރޯސްފްލާވަރ ، ކ.ގާފަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.03%

(141 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޢާޒިމް
މީނާޒު ، ކ.ގާފަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.67%

(131 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުއްރަޝީދު
އީސްޓްވިލާ ، ކ.ގާފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.91%

(222 ވޯޓު)

12 - ޢަޖުލާން ރަޝާދު
މާފޮޅޭގެ ، ކ.ގާފަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.42%

(180 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު ނަޞީރު
މަލަސް ، ކ.ގާފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.59%

(269 ވޯޓު)

14 - މުބައްޝިރު ޖަލީލް
ޗާންދަނީގެ ، ކ.ގާފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.48%

(322 ވޯޓު)

15 - މުއުމިނާ ޢަބްދުﷲ
ނޫވިލާ ، ކ.ގާފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.02%

(225 ވޯޓު)