* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (4)   ބާތިލް (135)   ސައްޙަ (600)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 739


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3000
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

1

13

6

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހިމް ސާޖިދު
ލަވުލީގާޑު /ކ.ދިއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.7%

(291 ވޯޓު)

2 - ޙުސައިން ރަބީޢު
ގަލްގާސްގެ /ކ.ދިއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.83%

(295 ވޯޓު)

3 - ޙުސައިން އަޝްރަފް
ފުށިފަރު /ކ.ދިއްފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.83%

(55 ވޯޓު)

4 - ނާޝިދު ފިކުރީ
ފިނިހިޔާގެ /ކ.ދިއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.57%

(257 ވޯޓު)

5 - އަޙުމަދު ޢާޞިމް
ވިނަމާ /ކ.ދިއްފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3%

(90 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހިމް ޒަހީމް
ކުދިމާގެ /ކ.ދިއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.47%

(284 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޙުސާމް
ޖަނބުރޯލްމާގެ /ކ.ދިއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.27%

(278 ވޯޓު)

8 - ޖަޢުފަރު ސަލީމް
އަޅިވިލާގެ /ކ.ދިއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.53%

(196 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު އިލްހާމް
ކިބިމާގެ /ކ.ދިއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.37%

(281 ވޯޓު)

10 - އިބްރާހީމް ސަޢީދު
ފީރޯޒުގެ /ކ.ދިއްފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.23%

(37 ވޯޓު)

11 - ޙުސައިން އަޠޫފް
ދިއްގާގަސްދޮށުގެ /ކ.ދިއްފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.37%

(101 ވޯޓު)

12 - ޢަބްދުލް ވާޙިދު އިބްރާހީމްފުޅު
އޯކިޑްމާގެ /ކ.ދިއްފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.97%

(29 ވޯޓު)

13 - އިބްރާހީމް އާނިސް
ފިލިކުރިގެ /ކ.ދިއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.5%

(285 ވޯޓު)

14 - ޢަބްދުއް ޞަމަދު ޢަބްދުﷲ
މިރުސްމާގެ /ކ.ދިއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.4%

(252 ވޯޓު)

15 - ޙުސައިން ޝާފިޢު
ވޯޓަރވިލާ /ކ.ދިއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.97%

(269 ވޯޓު)