* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (57)   ބާތިލް (130)   ސައްޙަ (670)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 857


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3351
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

11

7

9

5

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޙައްސާން
ފެހިވިނަ، ކ.ތުލުސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.82%

(128 ވޯޓު)

2 - ޙައިދަރު އާދަމް
ކަވަރު، ކ.ތުލުސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.6%

(154 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ޝަހީމް
ޝާހި، ކ.ތުލުސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.06%

(471 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުއްރަޝީދު
ޔުނީކް، ކ.ތުލުސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.86%

(163 ވޯޓު)

5 - ޙުސައިން ޢަފީފް
ފިޔަވަޅު، ކ.ތުލުސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.07%

(505 ވޯޓު)

6 - އާމިނަތު އަރުޝީ
ފަރިޝްތާ، ކ.ތުލުސްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.36%

(79 ވޯޓު)

7 - އިސްމާޢީލް ޒިޔާދު
ވަގުތީހިޔާ ނަންބަރު 18، ކ.ތުލުސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.91%

(533 ވޯޓު)

8 - މަރްޔަމް ރިފްޤާ
ސައިމާގެ، ކ.ތުލުސްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.42%

(148 ވޯޓު)

9 - ޔޫޝަޢު ޖަމީލް
ރިއަންކު، ކ.ތުލުސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.28%

(512 ވޯޓު)

10 - އިބްރާހީމް އަޝްފާޤް
ހުދުގެ، ކ.ތުލުސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.67%

(123 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ލަޠީފް
ދިގުދުނި، ކ. ތުލުސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.97%

(535 ވޯޓު)