* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (14)   ބާތިލް (100)   ސައްޙަ (474)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 588


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2370
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

3

2

7

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ފާޠިމަތު ސުސާނާ
ހެޕީނައިޓް / ކ.ހުރާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.08%

(144 ވޯޓު)

2 - މުޙަންމަދު ސައިޙާން
ފުސްފަރު / ކ.ހުރާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.18%

(336 ވޯޓު)

3 - ފަޔާޟު އިބްރާހީމް
ޝިފާނާވިލާ / ކ.ހުރާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.77%

(350 ވޯޓު)

4 - ޙުސްނާ ރަޝާދު
ޗާނދަނީގެ / ކ.ހުރާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.62%

(299 ވޯޓު)

5 - އާމިނަތު ރިމާޒާ
އިންދިބަގީޗާ / ކ.ހުރާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.46%

(153 ވޯޓު)

6 - ސަލްމާ ޝާޠިރު
ޖަވާހިރުވާދީ / ކ.ހުރާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.4%

(128 ވޯޓު)

7 - ޢީސާ އަޙްމަދް
ސާނީވިލާ / ކ.ހުރާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.18%

(336 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުއްރަޙްމާންޞަލާޙް ރަޝީދު
ރޯޒު / ކ.ހުރާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.32%

(363 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުއްޝުކޫރު ޢަބްދުއްރަޝީދު
ދުންތަރި / ކ.ހުރާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.53%

(131 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދް އަޤްލީމް
ބީޗްހެވަން / ކ.ހުރާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.49%

(130 ވޯޓު)