* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (8)   ބާތިލް (65)   ސައްޙަ (511)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 584


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2555
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

11

4

1

6

12

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ސިރާޖް
ހޭލީޒް/ކ.ހިންމަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.52%

(320 ވޯޓު)

2 - ފަރުހާދު އިބްރާހީމް
މޫނިމާގެ/ކ.ހިންމަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

2.78%

(71 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ވައިޓްކޯރަލް/ކ.ހިންމަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.62%

(118 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
ފެހިމަލަ/ކ.ހިންމަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.88%

(329 ވޯޓު)

5 - ސާމިލު އިބްރާހީމް
މޫނިމާގެ/ކ.ހިންމަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.01%

(77 ވޯޓު)

6 - ޝާން އިބްރާހީމް
މޫނިމާގެ/ކ.ހިންމަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.45%

(318 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުﷲ އަމީން
އަކިރި/ކ.ހިންމަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.93%

(177 ވޯޓު)

8 - އަސްލަމް އަޙްމަދު
ސަނީސައިޑް/ކ.ހިންމަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.25%

(83 ވޯޓު)

9 - ޝާދު އަޙްމަދު
އަކިރި/ކ.ހިންމަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.28%

(135 ވޯޓު)

10 - ސުޒޭނު ޚަލީލް
ނައިޓްމޫން/ކ.ހިންމަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.24%

(134 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ޙަމީދު
ހުޅަގުގެ/ކ.ހިންމަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.5%

(345 ވޯޓު)

12 - މޫސާ ޔަޙްޔާ
ރަތްވިލާ/ކ.ހިންމަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.09%

(309 ވޯޓު)

13 - ޙުސައިން ޒާހިރު
ރާޅުދޮށުގެ/ކ.ހިންމަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.44%

(139 ވޯޓު)